De CL. psalmen des konincklijcken prophete Davids. Mitsgaders noch eenige andere lof-sangen. Uyt den françoysche in nederlandtschen dichte overgheset door Petrum Dathenum. Geheel op musijck-noten gestelt : ende op nieus gecorrigeert en op maet-sangh gebracht, door Mr. Steven van der Helm, musijck-meester ende voor-sanger van de Catharine en Geertruyde de kerckẽ binnen Utrecht. Soo hebben wy de argumenten ofte\'t inhout voor elcken psalm gestelt : ende noch de christelijcke catechismus, belijdenisse des geloofs, ende de lyturgie ofte formulieren der nederlandtsche Kercke. Alles volghens de laetste oversettinge ende correctie, gedaen door last van de Hog : Mog : Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende volghens het besluyt des Synodi nationael ghehouden tot Dordrecht, inden jare 1618. en 1619.